Disclaimer & Copyright

1. Algemeen


U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Dendersport kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.


2. Intellectuele eigendomsrechten.


U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Dendersport. De teksten, afbeeldingen en andere onderdelen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het © Dendersport logo mag onder geen enkel beding worden verwijdert. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dendersport verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Dendersport biedt u de mogelijkheid om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, u mag in geen enkel geval werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Dendersport tegen aanspraken van derden.


3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website beheerd door Dendersport.


U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Dendersport-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Dendersport-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dendersport. U kunt uw verzoek sturen via de contactpagina op deze site.


4 . Links naar websites beheerd door derden.


De Dendersport-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Dendersport controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Dendersport en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken en/of dat dendersport de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.


5 . Aansprakelijkheid van Dendersport.


De informatie op de Dendersport-website, is het resultaat van vrijwilligerswerk, nauwgezet onderzoek en analyse. Dendersport streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Dendersport hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.


6. Bescherming van persoonsgegevens .


Dendersport hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen echter, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dendersport geeft u daarbij de volgende garanties: Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren . De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Dendersport kan deze gegevens echter wel gebruiken om u informatie te bezorgen ivm clubs, events, enz U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen via de contactpagina op deze website.